• مدیر مرکز
نام و نام خانوادگی: امیرزند مقدم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

ایمیل: ---

شماره تماس: ---

مدیر مرکز چاپ و انتشارات

دریافت رزومه علمی و پژوهشی