• شورای انتشارات دانشگاه

شورای انتشارات دانشگاه

شورای انتشارات دانشگاه وظیفه نظارت بر تولیدات علمی مرکز چاپ و انتشارات و نیز سیاست گذاری و تصویب آثار علمی دریافت شده را بر عهده دارد. در این شورا، هر دانشکده یک نماینده دارد. رئیس شورا معاون پژوهشی دانشگاه است و دبیر شورا رئیس مرکز چاپ و انتشارات است. همچنین، چند نفر از پژوهشگران و مولفین برتر دانشگاه نیز در این شورا عضویت دارند.

 

فهرست اعضای محترم شورای انتشارات دانشگاه در سال ۱۳۹7

ردیف

اعضای شورای انتشارات

دانشکده

1

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

معاون محترم پژوهشی دانشگاه

2

دکتر امیر زندمقدم

رئیس محترم مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه

3

دکتر علی دلاور

عضو محترم هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

4

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی‌

5

دکتر محمدهادی میرشمسی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

6

دکتر مهدی اخوان

عضو محترم هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های‌خارجی

7

دکتر حسن رشیدی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و رایانه

8

دکتر محمود محمدیان محمودی‌تبار

عضو محترم هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

9

دکتر حمیدرضا ارباب

عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد

10

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

عضو محترم هیأت علمی مؤسسه بیمه اکو

11

دکتر حسین اسکندری

عضو محترم هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

12

دکتر مرتضی طیبی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی

13

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

14

دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدیریت محترم امور پژوهشی دانشگاه

15

دکتر عبدالمطلب عبداله

عضو محترم هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

16

دکتر میرسعید موسوی رضوی

سرپرست گروه برنامه‌ریزی انتشارات دانشگاه