• شورای انتشارات دانشگاه

شورای انتشارات دانشگاه

شورای انتشارات دانشگاه وظیفه نظارت بر تولیدات علمی مرکز چاپ و انتشارات و نیز سیاست گذاری و تصویب آثار علمی دریافت شده را بر عهده دارد. در این شورا، هر دانشکده یک نماینده دارد. رئیس شورا معاون پژوهشی دانشگاه است و دبیر شورا رئیس مرکز چاپ و انتشارات است. همچنین، چند نفر از پژوهشگران و مولفین برتر دانشگاه نیز در این شورا عضویت دارند.

 

فهرست اعضای محترم شورای انتشارات دانشگاه در سال ۱۳۹7

ردیف

اعضای شورای انتشارات

دانشکده

1

جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی

معاون محترم پژوهشی دانشگاه

2

جناب آقای دکتر امیر زندمقدم

رئیس محترم مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه

3

جناب آقای دکتر علی دلاور

عضو محترم هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

4

جناب آقای دکتر علی خاکساری رفسنجانی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی‌

5

جناب آقای دکتر محمدهادی میرشمسی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

6

جناب آقای دکتر مهدی اخوان

عضو محترم هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های‌خارجی

7

جناب آقای دکتر حسن رشیدی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و رایانه

8

جناب آقای دکتر محمود محمدیان

عضو محترم هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

9

جناب آقای دکتر حمیدرضا ارباب

عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد

10

جناب آقای دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

عضو محترم هیأت علمی مؤسسه بیمه اکو

11

جناب آقای دکتر حسین اسکندری

عضو محترم هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

12

جناب آقای دکتر مرتضی طیبی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی

13

جناب آقای دکتر علیرضا عبدالهی نژاد

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

14

جناب آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدیریت محترم امور پژوهشی دانشگاه

15

جناب آقای دکتر عبدالمطلب عبداله

عضو محترم هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

16

جناب آقای دکتر میرسعید موسوی رضوی

سرپرست گروه برنامه‌ریزی انتشارات دانشگاه