• اداره چاپ و توزیع

اداره چاپ و توزیع

اداره چاپ و توزیع مرکز انتشارات دانشگاه نقش ایجاد ارتباط میان اداره فنی با چاپخانه و نیز بازار را به عهده دارد. اصلی ترین مسئولیت این اداره توزیع و فروش آثار تولیدی مرکز به صورت فیزیکی و الکترونیکی است. واحد تبلیغات مرکز نیز زیر نظر این اداره فعالیت می کند.

ردیف

نام

عنوان

1

سیدمحمد خسرویان

رئیس اداره

2

سیدقاسم خامسی

کارشناس اداره و مسئول دفتر رئیس مرکز