• اداره چاپ و توزیع

اداره چاپ و توزیع

اداره چاپ و توزیع مرکز انتشارات دانشگاه نقش ایجاد ارتباط میان اداره فنی با چاپخانه و نیز بازار را به عهده دارد. اصلی ترین مسئولیت این اداره توزیع و فروش آثار تولیدی مرکز به صورت فیزیکی و الکترونیکی است. واحد تبلیغات مرکز نیز زیر نظر این اداره فعالیت می کند.

 

ردیف

نام

عنوان

1

سیدمحمد خسرویان

رئیس اداره چاپ و توزیع

2

سید مهدی علوی

مسئول چاپخانه

3

فرزین رفعت پور

واحد فروش و توزیع

4

حسین گرگین

واحد فروش و توزیع

5

تقی اسدی آذر

واحد فروش و توزیع

6

مهدی رسول نژاد

واحد چاپ دیجیتال

7

مهدی بهاروند

واحد چاپ دیجیتال

8

حسن محمدی

واحد چاپ دیجیتال

9

علی ذکی پور

واحد چاپ دیجیتال

10

حسین عبدی

واحد لیتوگرافی

11

صفر علی آبروشن

واحد چاپ افست

12

محرمعلی آبروشن

واحد چاپ افست

13

شهاب میرزایی

واحد چاپ افست

14

صفر محمدی

واحد چاپ افست

15

سجاد جمالی

واحد چاپ افست

16

سید احمد سادات

واحد صحافی

17

سید حسین حسینی

واحد صحافی

18

کریم صادقی

واحد صحافی

19

مهدی فتحی تبار

واحد صحافی

20

جلال پوردشت

واحد صحافی

21

ایمان پور گلرخ

انبار دار و امین اموال

22

بهرام وصالی

خدمات