• اداره فنی نظارت بر چاپ

اداره فنی و نظارت بر چاپ

این اداره مسئولیت طراحی، صفحه آرایی، اخذ مجوز، چاپ و نظارت بر آن را به عهده دارد. اداره فنی را می توان مسئول تولید کاغذی و الکترونیکی کتب و مجلات دانشگاه دانست. این اداره با بهره گیری از توان فنی اعضا توانسته نقش تاثیر گذاری در ارتقای مرکز انتشارات دانشگاه ایفا کند. بسیاری از اموری که نیازمند نیروی انسانی بیشتر است، از طریق برون سپاری و نظارت این اداره انجام می شود.

ردیف

نام

عنوان

1

مهندس رضا دنیوی

رئیس اداره

2

پریسا میرابیان

کارشناس مسئول فنی و نظارت بر چاپ

3

سمیرا حاجی گلدی

گرافیست

4

فریده دیوباد

صفحه آرا