• ظرفیت همکاری‌های برون‌دانشگاهی

با توجه به ظرفیت‌های بالقوّه موجود، توسعه همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، خصوصاً مراکز فرهنگی و آموزش عالی و همچنین مؤلفان و اساتید برجسته جامعه علمی، بر اساس تفاهم‌نامه و یا قراداد همکاری؛ از اهم اهداف و برنامه‌های معرفی شده این مرکز است.

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علاوه بر امکان تأمین نیازهای داخلی دانشگاه در زمینه چاپ و نشر آثار علمی درسی و پژوهشی اساتید و اعضای هیئت علمی و فصلنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های دانشگاه؛ از ظرفیت همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها، مؤلفین و اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز اساتید و اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز برخوردار است.

در این راستا، این مرکز آماده است تا در جهت چاپ و نشر آثار علمی و فرهنگی بخش های مختلف کشور، تجربیات و توان خود را به خدمت گیرد.

(اطلاعات تماس؟؟)