• فرایند رسیدگی به درخواست چاپ

فرایند و گردش کار پذیرش آثار برای چاپ و نشر
1- ارائه درخواست چاپ اثر (تألیف، ترجمه) به گروه‌های تخصصی دانشکده‌ها (بر اساس ضوابط و فرمهای مصوب)
2- ارجاع مصوبات گروه به شورای تخصصی دانشکده
3- بررسی و ارزیابی آثار مصوب و اخذ نظرات داوران داخلی و خارجی توسط شورای تخصصی
4- ارسال آثار تأیید شده به شورای انتشارات دانشگاه به منظور تأیید نهایی
5- ارجاع آثار تأیید شده برای ویراستاری ادبی و نگارشی-صفحه‌آرایی و طراحی جلد
6- امضاء قرارداد با صاحب اثر
7- اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،شماره فیپا از کتابخانه ملی، طراحی جلد 
8- چاپ اثر