• شورای سردبیران نشریات دانشگاه

شورای سردبیران نشریات علمی دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی دارای بیش از 40 عنوان نشریه علمی معتبر است که از این میان 26 مجله دارای درجه علمی پژوهشی و 2 مجله دارای درجه علمی ترویجی می باشند. اکثر این مجلات در پایگاه های ISC، نورمگز و سیویلیکا نیز نمایه هستند. همچنین از میان کل مجلات، تاکنون 16 مجله در پایگاه نمایه سازی دوج (DOJ) ثبت شده اند و تلاش برای ثبت سایر مجلات در این نمایه و نیز در نمایه های معتبر بین المللی ادامه دارد. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی وظیفه نظارت، چاپ، اخذ درجه و امور قانونی و حقوقی این مجلات را به عهده دارد. این مرکز جلسات هماهنگی با سردبیران و مسئولین مجلات را به صورت منظم هرچند ماه یک بار برگزار می کند و تصمیمات شورای سردبیران به عنوان سیاستگذار امور مجلات تقلی می شود.

ردیف

عنوان فصلنامه

سردبیر

اعتبار علمی

1

پژوهش های اقتصادی ایران

د. سهیلا پروین

علمی-پژوهشی

2

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

د. مسعود درخشان

علمی-پژوهشی

3

پژوهشنامه اقتصادی

د. عباس شاکری

علمی-پژوهشی

4

علوم اجتماعی

 د. مرتضی فرهادی

علمی- پژوهشی

5

روان شناسی  تربیتی

د. علی دلاور

علمی- پژوهشی

6

حکمت و فلسفه

د. فرشته نباتی

علمی- پژوهشی

7

متن پژوهی ادبی

د. عباسعلی وفایی

علمی- پژوهشی

8

پژوهش حقوق عمومی

د. منصور جباری

علمی- پژوهشی

9

پژوهش حقوق خصوصی

د. محمدرضا پاسبان

علمی- پژوهشی

10

پژوهش حقوق کیفری

د. حسین غلامی

علمی-پژوهشی

11

پژوهش های راهبردی سیاست

د. ابراهیم برزگر

علمی- پژوهشی

12

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

د. سید علی اکبر افجه

علمی- پژوهشی

13

مطالعات تجربی حسابداری مالی

د. جعفر باباجانی

علمی- پژوهشی

14

مطالعات مدیریت گردشگری

د. محمود ضیایی

علمی- پژوهشی

15

مطالعات مدیریت صنعتی

 د. مقصود امیری

علمی- پژوهشی

16

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات

د. کامران فیضی

علمی- تخصصی

17

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

د. هزارجریبی

علمی- پژوهشی

18

اندازه گیری تربیتی

د. علی دلاور

علمی- پژوهشی

19

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

د. عبدالله شفیع آبادی

علمی- پژوهشی

20

پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

د حبیب .هنری

علمی- تخصصی

21

پژوهشنامه معارف قرآنی

د. عنایت شریفی

علمی- ترویجی

22

مطالعات روانشناسی بالینی

د. فرامرز سهرابی

علمی- پژوهشی

23

دو فصلنامه دانش های بومی ایران

د. مرتضی فرهادی

علمی- پژوهشی

24

روانشناسی افراد استثنایی

د.حمید علیزاده

علمی- پژوهشی

25

سراج منیر

د. محمدکاظم شاکر

علمی- ترویجی

26

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی

د. رضا ناظمیان

علمی پژوهشی

27

Issues in language Teaching

د. ضیاء تاج الدین

علمی پژوهشی

28

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

د. محمد زاهدی اصل

علمی- تخصصی

29

دو فصلنامه علم زبان

د. محمد دبیرمقدم

علمی- تخصصی

30

برنامه‌ریزی توسعه شهری و  منطقه ای

د. علی خاکساری

علمی- تخصصی

31

پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی

د عباس عباسپور

علمی- تخصصی

32

دو فصلنامه اندیشه علامه

د. صالح حسن زاده

علمی- تخصصی

33

مطالعات دانش شناسی

د . فهیمه باب الحوائجی

علمی- تخصصی

34

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

د . داریوش نوروزی

در حال اخذ

35

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

د. علی اصغر بانویی

در حال اخذ

36

پژوهش های بیمه ای

د. تیمور محمدی

در حال اخذ

37

دولت پژوهی

د. شجاع احمدوند

علمی- پژوهشی

38

فصلنامه مطالعات رسانه های نوین

د.  هادی خانیکی

علمی- پژوهشی

39

مطالعات پیش دبستان و دبستان

د.  فرخنده مفیدی

در حال اخذ

40

پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی

د. حسن ملکی

در حال اخذ

41

پژوهش و نقد در علوم انسانی

----

در حال اخذ

42

Journal of Computational Statistics and Modeling

د. فرزاد اسکندری

در حال اخذ

43

Journal of Applied Clinical Psychology

د. حمید علیزاده

در حال اخذ

44

Iranian Journal of Distance Learning Innovations

د. خدیجه علی آبادی

در حال اخذ

45

Studies in Hispanic Language and Literature

د. نجمه شبیری

در حال اخذ

46

Society and Culture in the Muslim World

---

در  حال اخذ

47

New Approaches in Sport Sciences

د. بختیار ترتیبیان

در حال اخذ

48

Recherches en lanuge franÇise

د. فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

در حال اخذ