• روسای پیشین

رؤسای مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره مسئولیت

توضیحات

1

دکتر امیر زندمقدم

دی ماه 1394 تا کنون

-

2

دکتر سعید غیاثی ندوشن

دی ماه 1392 تا آذر 1394

-

3

مهندس امیر صابری

1385 تا 1392

رئیس گروه انتشارات

4

مهندس رضا دنیوی

1385

رئیس گروه انتشارات(به مدت 3 ماه)

5

آقای حسین فقیه عبدالهی

1380 تا 1385

رئیس گروه انتشارات

6

خانم شهناز اژخ

1368 تا 1380

رئیس گروه انتشارات