• چاپخانه

  تولیدات مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه از طریق چاپخانه مجهزی که در کرج فعالیت می کند به چاپ می رسد. این چاپخانه که دارای تجهیزات و ماشین آلات به روز است وظیفه خدمات رسانی به سایر واحدهای دانشگاه را نیز به عده دارد، از این رو به آن چاپخانه دانشگاه گفته می شود اما وظیفه اداره کردن نظارت و نگهداری از آن به عهده مرکز چاپ و انتشارات است. این چاپخانه خود دارای قسمت های متعددی همچون واحد لیتوگرافی، واحد چاپ افست دیجیتال، واحد صحافی و انبار است.

       نام و نام خانوادگی                           سمت                        
1 سید مهدی علوی      سرپرست چاپ خانه
2 سید احمد سادات سرپرست واحد صحافی
3 سید حسین حسینی اپراتور صحافی
4 مهدی رسول نژاد سرپرست واحد چاپ دیجیتال
5 حسین عبدی سرپرست واحد لیتوگرافی
6 بهرام وصالی خدمات
7 مهدی  بهاروند لیتوگراف
8 تقی اسدی آذر اپراتور چاپ دیجیتال
9 میثم رسول نژاد اپراتور چاپ دیجیتال
10 علی ذکی پور اپراتور چاپ دیجیتال
11 صفرعلی آبروشن سرپرست واحد چاپ افست
12 محرم علی آبروشن اپراتور چاپ افست
13 سجاد جمالی کمک اپراتور چاپ افست
14 شهاب  میرزایی اپراتور چاپ افست
15 جلال پوردشت اپراتور صحافی
16 ایمان  پور گلرخ انباردار و امین اموال
17 کریم صادقی اپراتور صحافی
18 مهدی فتحی تبار اپراتور صحافی
19 صفر محمدی فیروز اپراتور چاپ افست