• فروشگاه شعبه دانشکده اقتصاد

کتابفروشی دانشکده اقتصاد:

 آدرس:

تهران - دانشکده اقتصاد، تقاطع خیابان احمد قصیر و خیابان شهید بهشتی

☎️ تلفن:09397857112