• روسای پیشین

رؤسای مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره مسئولیت

عنوان

1

دکتر میر سعید موسوی رضوی

بهمن 1398

رئیس مرکز چاپ و انتشارات

2

           دکتر امیر زندمقدم

دی ماه 1392 تا بهمن 1398

رئیس مرکز چاپ و انتشارات

3

       دکتر سعید غیاثی ندوشن

دی ماه 1392 تا آذر 1394

رئیس مرکز چاپ و انتشارات

4

مهندس امیر صابری

1385 تا 1392

رئیس گروه انتشارات

5

مهندس رضا دنیوی

1385

رئیس گروه انتشارات( 3 ماه)

6

آقای حسین فقیه عبدالهی

1380 تا 1385

رئیس گروه انتشارات

7            خانم شهناز اژخ                  1368 تا 1380                    رئیس گروه انتشارات