• رئیس مرکز
مدیر مرکز چاپ و انتشارات
میر سعید موسوی رضوی
دکترای مترجمی زبان انگلیسی 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
s.mousavi.r@gmail.com
021-۴۴۷۳۷۵۶۰


مسئول دفتر مرکز چاپ و انتشارات
عبدالرضا گودرزی
godarzi@atu.ac.ir
021-۴۴۷۳۷۵۶۰