• کارکنان

 

اداره چاپ و توزیع
سید محمد خسرویان
رییس اداره چاپ و توزیع
khosravian@atu.ac.ir
021-48392582
026-34435740-42

واحد فروش و توزیع
سید حسین حسینی
سرپرست واحد فروش
press@atu.ac.ir
026-34435741
   
کارشناس فروش
 
026-34435741

واحد لیتوگرافی
مهدی بهاروند
سرپرست لیتوگرافی
026-34435741

واحد چاپ افست
صفرعلی آبروشن
سرپرست واحد چاپ افست
 
026-34435741
محرمعلی آبروشن
اپراتور چاپ افست
 
026-34435741
   
 
 
026-34435741
صفر محمدی
اپراتور چاپ افست
 
026-34435741
  سجاد جمالی
اپراتور چاپ دیجیتال
 
026-34435741

واحد چاپ دیجیتال
شهاب میرزایی                                                                                                                     
سرپرست واحد چاپ دیجیتال
                                                                                            
026-34435741
حسین عبدی
لیتوگراف و صفحه آرا
 
026-34435741
تقی اسدی‌آذر
متصدی فروش
 
026-34435741
علی ذکی‌پور
اپراتور چاپ افست
 
026-34435741

واحد صحافی
سید احمد سادات
سرپرست واحد صحافی
 
026-34435741
کریم صادقی
اپراتور صحافی
 
026-34435741
مهدی فتحی‌تبار
اپراتور صحافی
 
026-34435741
جلال پوردشت
متصدی فروش
 
026-34435741

واحد انبار داری
ایمان پورگلرخ
انباردار و امین اموال
 
026-34435741
بهرام وصالی
خدمات
 
026-34435741