معرفی مرکز

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان یکی از مدیریت ها و مراکز چهارگانه معاونت پژوهشی نقش بسیار تاثیر گذاری را در تولید و ترویج علوم انسانی و اجتماعی ایفا می کند. این مرکز که خود دارای یک گروه علمی (گروه برنامه ریزی انتشارات) و دو اداره (اداره فنی و نظارت بر چاپ و اداره چاپ و توزیع) است با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و سایر اساتید و نیز توان فنی مرکز انتشارات سالانه بیش از 70 عنوان کتاب و 51 عنوان مجله علمی (شامل فصلنامه، دوفصلنامه، سالنامه و ...) تولید و توزیع می کند. در ذیل این مرکز، چاپخانه دانشگاه وجود دارد که خود با بهره گیری از توان فنی حدود بیست نیرو تمام وقت، وظیفه لیتوگرافی، چاپ و صحافی محصولات مرکز و نیز سفارشات سایر واحدهای دانشگاه را به عهده دارد.

login